لنز بیوتی، نمایندگی لنز رنگی و لنز طبی رنگی پلی ویو در ایران