قارچ سیاه یک عفونت قارچی جدی اما نادر است که توسط گروه قارچ های “Mucormycetes” ایجاد می شود.