لوازم جانبی لنز

محلول لنز، قطره، لنز پک، اپلیکاتور و جالنزی

اپلیکاتور لنز هارد (لنز اسکلرال)

25,000 تومان

قطره اشک مصنوعی آویزور Avizor Advance

157,000 تومان

قطره اشک مصنوعی رنیو Renu

86,000 تومان

قطره اشک مصنوعی مسافرتی آویزور Avizor

196,000 تومان

قطره تمیزکننده و لغزاننده لنز نرم آویزور Avizor

95,000 تومان

قطره مرطوب کننده و لغزاننده لنز آویزور Avizor

95,000 تومان

لنز پک جوجه

52,500 تومان

لنز پک خرس

52,500 تومان

لنز پک خرگوش

52,500 تومان

محلول لنز سخت آویزور اورکلین ۳۵۰ میلی لیتر

275,000 تومان

محلول لنز سخت کانزین پلاس ۱۲۰ میل

124,800 تومان

محلول لنز سخت ولک ۱۰۰ میل WOHLK

138,000 تومان

محلول لنز نرم ۱۰۰ میل آویزور آل کلین Avizor

112,000 تومان

محلول لنز نرم ۱۰۰ میل سولکو مدل یونیال

90,000 تومان

محلول لنز نرم ۱۲۰ میل رنیو ReNu

65,000 تومان

محلول لنز نرم ۱۲۰ میل نئوپلاس

محلول لنز نرم ۱۵۰ میل یونیورسال پلاس

120,000 تومان

محلول لنز نرم ۲۴۰ میل رنیو ReNu

169,000 تومان

محلول لنز نرم ۳۵۰ میل آویزور آل کلین Avizor

147,000 تومان

محلول لنز نرم ۳۶۰ میل رنیو ReNu

178,000 تومان

محلول لنز نرم ۳۶۰ میل سولکو مدل یونیال

160,000 تومان

محلول لنز نرم ۳۶۰ میل نئوپلاس

محلول لنز نرم ۴۰۰ میل یونیورسال پلاس

150,000 تومان

محلول لنز نرم ۵۰ میل یونیورسال پلاس

63,000 تومان

محلول لنز نرم ۶۰ میل رنیو ReNu

62,000 تومان

محلول لنز نرم ۶۰ میل سولکو مدل یونیال

85,000 تومان

محلول لنز نرم ۶۰ میل نئوپلاس

محلول لنز نرم اپتی فری ۱۲۰ میلی لیتر Opti Free

85,000 تومان

محلول لنز نرم اپتی فری ۳۶۰ میلی لیتر Opti-Free

140,000 تومان

محلول لنز نرم زایس ۱۰۰ میل Zeiss

135,000 تومان

محلول لنز نرم زایس ۳۶۰ میل

185,000 تومان

محلول لنز نرم مسافرتی آویزور Avizor

98,000 تومان